top of page
Informacje prawne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Saxdor Shipyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ełku, ul. Strefowa 4, Ełk 19-300, KRS: 0000811683.

Nasze dane kontaktowe to: stocznia@saxdor.com, adres korespondencyjny: ul. Strefowa 4, Ełk 19-300.

 

W zależności od celu w jakim przetwarzane są Twoje dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

Art. 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z postanowień umowy, lub przetwarzanie danych przed jej zawarciem;

art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadniony interes ADO (przy czym interesem tym jest marketing własnych produktów i usług ADO oraz obrona i dochodzenie roszczeń w tym obsługa procesów reklamacyjnych);

art. 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub przed jej zawarciem (lit a powyżej) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia z ADO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (lit b powyżej) masz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (lit c powyżej) masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcą danych osobowych są:

- podmioty z którymi ADO współpracuje w zakresie prowadzonej działalności (takie jak: agencje marketingowe lub szkoleniowe, kancelarie prawne, dostawcy usług IT oraz hostingu, podmioty wykonujące usługi archiwizacji oraz niszczenia dokumentów, etc.),

- podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy oraz obrony i dochodzenia należności,

- podmioty stanowiące sieć sprzedaży produktów i usług ADO,

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej a w szczególności:

w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

 

Informujemy o przysługującym prawie do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez ADO w prawnie uzasadnionym interesie ADO,

- usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,

cofnięcia zgody,

- przenoszenia danych do innego administratora w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy w przypadku ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany przez ADO.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (dane kontaktowe powyżej).

ADO może zastosować profilowanie Twoich danych w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą.

ADO nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

bottom of page